Akutplacering

Meny

Trygga boenden

Våra verksamheter arbetar med individanpassad rehabilitering och behandling. Vi erbjuder en helhetslösning med fokus på varje individ med specialanpassad psykoterapi och en behandlande boendemiljö.  Vårt behandlingsmål är att individen ska återanpassas till samhället och uppleva sitt liv som meningsfullt. Viktigt fokus är därmed en fungerande skolgång och en aktiv fritid. Detta uppnår vi via motivation och en tydlig utvecklingsplan.

Vår personal har relevant utbildning och erfarenhet för arbete med unga med traumatiska erfarenheter och en svag känsla av sammanhang. Vi som driver Livsanda Boende är utbildade socionomer, psykoterapeuter och högskoleutbildad behandlingspersonal. Våra boenden är små och ligger i lugna och trygga bostadsområden  med närhet till kollektivtrafik.

Villa Blåvinge HVB för hedersutsatta flickor från 15-19 år

www.villablavinge.se

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar bl.a. om hot och våld som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller exempelvis rätten att själv välja partner. Den som utmanar den rådande kulturella normen, anses dra skam över familjen och riskerar att bestraffas. Bestraffningen kan ta form genom exempelvis, psykiskt och fysiskt våld, sociala och relationella inskränkningar samt utfrysning. Målet med bestraffningen är att på något sätt återta ”förlorad heder”.

Begreppet hederskultur är inget nytt fenomen, detta har alltid existerat men synliggjorts mer i Sverige under 2000-talet, tack vare högprofilerade fall. I samband med att samhället uppmärksammade komplexiteten i hederskulturen så ökade samtidigt kraven på en djupare kunskap, bredare kompetens och ett tillgängligt skyddsnät för dessa unga.

Utifrån ovan nämnda orsaker vill Villa Blåvinge möta dessa behov genom att erbjuda ett boende med särskild kompetens, skydd, stöd och professionell behandling. För ungdomen som utsätts eller riskerar att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck av sina närstående, kan hotet och våldet bli så pass överhängande att behovet av ett skyddat boende blir akut aktuellt.

Hedersrelaterade ärenden är komplicerade och allvarliga, insatserna behöver därmed vara långsiktiga och individanpassade. Villa Blåvinge har ett skyddsteam med erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Villa Blåvinges skyddsteam samverkar med socialtjänst, familjebehandlare och aktuella vårdinstanser.

De boende har tillgång till en behandlingsenhet som består av Leg Psykologer och Leg Psykoterapeuter med lång erfarenhet. Vi är även utbildade inom skyddsbedömningar och kan agera konsulter åt socialtjänsten.

 • Jour dygnet runt för de skyddsplacerade
  • Högskoleutbildad personal i form av socionomer och behandlingspedagoger
 • Yogainstruktör som är utbildad danspedagog kör Yoga på boendet
 • Skyddat boende för unga med anpassning för medföljande barn
 • Stöd och särskilda insatser av utbildad personal med flerårig erfarenhet inom målgruppen
 • Skyddsbedömningar av kvalificerad personal i ärendet gällande hedersproblematik
 • De skyddsplacerade har tillgång till behandling av Leg psykologer eller Leg Psykoterapeuter
 • Läxhjälp och livskunskap
 • Akutplaceringar mottas dygnet runt
 • Rikstäckande hämtning
 • Egen kontaktperson för varje skyddsplacerad
 • Villa Blåvinges skyddsteam nätverkar med myndigheter och andra samhällsinsatser

Toredal Behandlingshem för pojkar 15 -19 år

Livsandas HVB verksamheter erbjuder individanpassad behandling och rehabilitering för våra boende. Vi erbjuder en helhetslösning för varje individ med specialanpassad psykoterapi eller missbruksbehandling. Vår grundsyn är att alla har rätt till behandling utifrån ett empatiskt och tydligt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid att individen ska skapa en hållbar återanpassning till samhället efter att de avslutat sin behandling. Vidare kan individen fortsätta placeringen via vår vårdkedja genom våra egna utslussninsgslägenheter eller stödboende.

 • Jour dygnet runt
 • Akutplaceringar mottas dygnet runt
 • Rikstäckande hämtning
 • Läxhjälp och Livskunskap
 • De placerade har tillgång till behandling av Leg psykologer eller Leg Psykoterapeuter vis St Lucas i Göteborg
 • Egen kontaktperson för alla placerade
 • Högskoleutbildad personal i form av socionomer och behandlingspedagoger

Verksamhetens boenden ligger i lugna och trygga områden och är valda med eftertanke. De smälter in i sin omgivning och ligger placerade nära lokaltrafiken. Miljön på våra boenden är hemlik och hemtrevlig.

Vardagens viktiga rutiner

Vårt behandlingsmål är att våra ungdomar efter vistelse hos Livsanda Boende ska stå rustade för ett liv på egen hand – alternativt redo för stödboende.

 • Egen kontaktperson som följer upp skolgång, kontakt med familj, socialt umgänge, behandling, behov och personlig utveckling.
 • Regelbundna aktiviteter
 • Husmöten där ungdomarna får vara med och påverka sin boendemiljö
 • Personalen hållerkontakt med socialtjänsten, BUP, Polismyndigheten, rättsväsendet, skola och Hälsa-och sjukvård
 • Läxhjälp
 • Ungdomarna har obligatoriska uppgifter på boendet så som städning och andra göromål. Allt för att förbereda dem för ett liv på egen hand
 • Veckoplanering görs tillsammans med kontaktperson för att ungdomarna ska lära sig framförhållning och få rutiner.
 • Gemensamma aktiviteter på boende
 • Enskilda aktiviteter med kontaktperson

Placeringsförfrågan

Shadi P Bahsoun

072-391 59 51

shadi.bahsoun@livsanda.se

Beredskapstelefon Föreståndare (efter kl 16.30 vardagar och alla helger)

031-711 30 99

boende@livsanda.se

Vår arbetsprocess

1
2
3
4
5
6

Så här arbetar vi

1. Livsanda och Socialsekreterare.

Samarbete byggt på förtroende.
Planering inför placering.
Presentation av vårdplan.

2. Livsanda HVB och ungdomen.

Individuell genomförandeplan och egen kontaktperson.
Månadsrapport.
Tryggt och varmt hem.

3. Livsanda och Socialsekreterare.

Utvärdering och uppföljning.
Slutrapport från HVB.
Planering för fortsatt vistelse i Stödboende.

4. Livsanda Stödboende Hus* och ungdomen.

Träning för eget boende.
Personal tillgänglig dagligen.
Individuell genomförandeplan.
* Anpassat för ungdomar som är självständiga men som behöver mer stöd än vid Stödboende Lägenhet.

5. Livsanda Stödboende lägenhet och ungdomen.

Individuell genomförandeplan.
Utsedd kontaktperson.
Egen lägenhet med stöd i vardagen.

6. Livsanda och socialsekreterare.

Vi hjälper dig kostnadsfritt.
Utvärdering och uppföljning.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan