Akutplacering

Meny

Villa Blåvinge HVB för hedersutsatta flickor från 15-19 år

www.villablavinge.se

Hedersrelaterat våld och förtryck handlar i många fall om hot och våld som begränsar en ung persons handlingsutrymme eller rätt att själv välja partner. Den som öppet utmanar eller trotsar den rådande normen anses dra skam över hela familjen och riskerar att straffas fysiskt för att familjen eller ett utökat kollektiv ska återfå det som uppfattas som förlorad heder. Många unga i Sverige utsätts eller riskeras att utsättas för hedersrelaterat våld och förtryck av sina närstående och behöver därför skyddat boende med särskild kompetens, skydd, stöd och professionell behandling. Det är ofta både komplicerade och allvarliga ärenden och insatserna behöver vara långsiktiga och individanpassade. Villa Blåvinge har ett skyddsteam med erfarenhet av att arbeta med barn, ungdomar och vuxna som utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Villa Blåvinges skyddsenhet samverkar med socialtjänst, familjebehandlare, skyddskoordinatorer och behandlingspersonal. De boende har tillgång till en behandlingsenhet som består av Leg Psykologer och Leg Psykoterapeuter men lång erfarenhet. Vi är även utbildade att utföra skyddsbedömningar och kan agera konsulter åt socialtjänsten.

 • Jour dygnet runt för de skyddsplacerade
 • Högskoleutbildad personal i form av socionomer och behandlingspedagoger
 • Skyddat boende för vuxna med anpassning för medföljande barn
 • Stöd och särskilda insatser av utbildad personal med god kännedom om hedersbrott
 • Riskbedömningar av kvalificerad personal i ärendet gällande hedersproblematik
 • De skyddsplacerade har tillgång till behandling av Leg psykologer eller Leg Psykoterapeuter
 • Läxhjälp och livskunskap
 • Akutplaceringar mottas dygnet runt
 • Rikstäckande hämtning
 • Egen kontaktperson för varje skyddsplacerad
 • Villa Blåvinges skyddsteam nätverkar med myndigheter och andra samhällsinsatser

Toredal Behandlingshem för pojkar 15 -19 år

Livsandas HVB verksamheter erbjuder individanpassad behandling och rehabilitering för våra boende. Vi erbjuder en helhetslösning för varje individ med specialanpassad psykoterapi eller missbruksbehandling. Vår grundsyn är att alla har rätt till behandling utifrån ett empatiskt och tydligt förhållningssätt. Vi lägger stor vikt vid att individen ska skapa en hållbar återanpassning till samhället efter att de avslutat sin behandling. Vidare kan individen fortsätta placeringen via vår vårdkedja genom våra egna utslussninsgslägenheter eller stödboende.

 • Jour dygnet runt
 • Akutplaceringar mottas dygnet runt
 • Rikstäckande hämtning
 • Läxhjälp och Livskunskap
 • De placerade har tillgång till behandling av Leg psykologer eller Leg Psykoterapeuter vis St Lucas i Göteborg
 • Egen kontaktperson för alla placerade
 • Högskoleutbildad personal i form av socionomer och behandlingspedagoger

Verksamhetens boenden ligger i lugna och trygga områden och är valda med eftertanke. De smälter in i sin omgivning och ligger placerade nära lokaltrafiken. Miljön på våra boenden är hemlik och hemtrevlig.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan