Akutplacering

Meny

Frågor och svar

Här svarar vi på de vanligaste frågorna kring Livsanda HVB och Stödboende. Om du inte hittar svaren på din fråga här eller på övriga sidor, så tveka inte att maila eller ringa oss. Inga frågor är för dumma, svåra eller konstiga. De enda frågor som är dumma, svåra eller konstiga är de som inte ställs.

Vad är ett HVB-hem?

Hem för vård eller boende. HVB-hem kan avse enbart omvårdnad, stöd och fostran men det kan även handla om behandling på olika nivåer.

Vad kännetecknar Livsandas HVB-hem?

Små, familjära boenden, belägna i trygga och lugna områden med närhet till kollektivtrafik.

Varför har Livsanda satsat på små familjära HVB-hem med mindre grupper av barn och unga?

Syftet är att skapa en miljö där alla blir sedda och hörda. De ungdomar som bor hos Livsanda är del av en grupp och ett tryggt sammanhang, men det är viktigt att bekräfta varje enskild individ utifrån hans eller hennes behov.

Vilka bor på Livsandas HVB-hem?

Barn och unga som av olika anledningar behöver omvårdnad, stöd och fostran. De har ofta en traumatisk bakgrund och precis som alla andra barn och unga, behöver de uppmärksammas, glädjas, få rutiner och leva i trygghet.

Vilka målgrupper arbetar Livsanda med?

HVB Flickor 15 – 20 år utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck

HVB Pojkar 15-20 år med psykosocial problematik

Stödboende i lägenhet ungdomar från 16 år

Stödboende i hus ungdomar från 16 -21 år

Skyddat Boende i lägenhet för kvinnor och män, vi tar även emot medföljande barn eller gravida

Vi tar emot LVU placeringar

Akutplaceringar dygnet runt med hämtning

Hur länge har Livsanda funnits?

Livsanda grundades 2004 och arbetar i dag med olika boendeformer för barn och unga samt med personlig assistans.

Vilken metodik använder Livsanda på sina HVB-hem?

Mycket kortfattat utgår vi från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där varje individ är en del av en större gemenskap men samtidigt en individ med unika behov. För oss är det viktigt att den sociala miljön präglas av stabilitet för att skapa förutsättningar för den personliga utvecklingen. Vi arbetar även med ett salutogent perspektiv där individens resurser och förmågor är utgångspunkten. Man bekräftar individens potential och positiva egenskaper för att stärka dennes tro på sin egen förmåga. Perspektivet är lösningsfokuserat på hälsobringande faktorer.

Vilka arbetar på Livsandas HVB-hem?

Livsandas föreståndare är utbildade socionomer eller har en likvärdig utbildning, ofta med spetskompetens. Ungdomshandledarna är socionomer, studenter, lärare m.m. Vi anser att det är viktigt med bred kompetens och varierande erfarenheter för att täcka de olika behov som kan finnas hos ungdomarna.

Var finns Livsandas HVB-hem?

Våra HVB-hem är belägna i trygga, natursköna bostadsområden där man samtidigt har nära till lokaltrafik.

Hur ser en vanlig dag ut hos er?

Alla dagar ser olika ut eftersom vi arbetar med unika individer med unika känslor, tankar och behov. Generellt sett så handlar det om att ta vara på den tid och de möjligheter man har för att skapa en givande vardag. Skola, idrott, hobbys, aktiviteter och socialt umgänge är en del av vardagsrutinen. Utöver detta så tillkommer alla de sysslor som förbereder de unga för ett självständigt liv: läxläsning, matlagning, städning, handling och mycket mer. Personalen finns alltid nära till hands för att stötta, men även för att påminna ungdomarna om deras egen kapacitet.

Vad är ett stödboende?

Stödboende är en insats som liksom HVB beviljas av socialtjänsten. Tanken med stödboende är att ungdomen får extra stöd i ett eget boende i övergången efter till exempelvis HVB eller familjehem för att på sikt klara ett helt eget boende.

Vad kännetecknar stödboende?

En mjuk övergång till att klara ett hushåll och vardagsstruktur på egen hand. Hjälp och stöd av personal utifrån ungdomens behov.

Hur ser en vanlig vecka ut för en ungdom som bor i stödboende?

Ungdomen träffar sin kontaktperson på kontakttider utefter ett individuellt anpassat schema. En av kontakttiderna sker alltid på samma tid varje vecka. Den fasta kontakttiden ägnas åt veckoplanering och man kan till exempel jobba med Hittarättpärmen eller någon annan aktivitet som ungdomen behöver hjälp med. De andra kontakttiderna ägnas åt exempelvis läxläsning, hjälp med myndighetskontakt, betala räkningar, budget och matlagning. Förutom kontakttiderna lever ungdomarna ett ”vanligt” liv med skola, idrott, hobbys, aktiviteter och ett socialt umgänge.

Varför har Livsanda både lägenheter och kollektivboende?

För att hitta en boendeform som passar alla har vi valt att erbjuda stödboende både enskilt och i kollektiv. Båda boendeformerna förbereder ungdomen att klara ett eget boende på sikt.

Vilka bor på Livsandas stödboende?

Ungdomar som har en fungerade skolgång och där man gjort bedömningen att de klarar att ta ansvar för sig själva i ett eget boende, men med stöd.  Ibland har de en traumatisk bakgrund och precis som alla andra barn och unga, behöver de uppmärksammas, glädjas, skapa rutiner och leva i trygghet.

Vilka målgrupper arbetar Livsanda stödboende med?

Ungdomar i åldrarna 16 till 21 år. Vi tar emot pojkar och flickor med alla nationaliteter, med och utan uppehållstillstånd. Den problematik som Livsanda arbetar med och som ungdomarna bär med sig är väldigt varierande. Det kan handla om trauman av olika slag eller problem med det egna beteendet. Insatsen är alltid individuell och ungdomens unika behov sätts alltid i fokus.

Vilken metodik använder Livsanda på sina stödboenden?

Mycket kortfattat utgår vi från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där varje individ är en del av en större gemenskap men samtidigt en unik individ med speciella behov. För oss är det viktigt att den sociala miljön präglas av stabilitet för att skapa förutsättningar för den personliga utvecklingen. Vi arbetar även med ett salutogent perspektiv där individens resurser och förmågor är utgångspunkten. Man bekräftar individens potential och positiva egenskaper för att stärka dennes tro på sin egen förmåga. Fokus ligger på att lösa problem istället för att stanna vid analysen av dem.

Vilka arbetar på Livsandas stödboende?

Livsandas föreståndare är utbildade socionomer eller har en likvärdig utbildning, ofta med spetskompetens. Ungdomshandledarna är socionomer, studenter, lärare m.m. Vi anser att det är viktigt med en många kompetenser och erfarenheter för att täcka de olik behov som kan finnas hos ungdomarna.

Var finns Livsandas stödboende?

Våra lägenheter finns runt om i Göteborg och vi har ett kollektivboende på centrala Hisingen.

Vad innebär en Akutplacering?

Placeringsformen riktar sig mot de vårdtagare som p.g.a. olika orsaker behöver omgående stöd och vård. Socialtjänsten eller annan beslutsfattare har då gjort en bedömning som innebär att vårdtagarens behov, i dagsläget, inte lämnar utrymme för en detaljerad planering eller ett studiebesök. En akutplacering avser en kortare period, det kan handla om några dagar upp till några månader. Efter Akutplaceringstiden så görs en utvärdering vilken sedan ligger sedan till grund för en mer långsiktig, planerad placering. I det här skedet har man tillräckligt med bakgrundsfakta gällande vårdtagaren. Behovet av vård och stöd planeras då utifrån individens samlade information, med hänsyn till dennes beteende och utveckling under Akutplaceringstiden.

Hur utmärker sig Livsanda gällande Akutplaceringar?

Vi är flexibla och kan agera snabbt på ett tryggt, strukturerat och välkomnande sätt för alla involverade. Vidare erbjuder vi transport och kan hämta ungdomen från dennes nuvarande boende/läge för att underlätta processen. Vi är självklart även måna om god kommunikation med Socialtjänsten genom hela processen för att gå vidare på rätt sätt i planeringen.

Vem kan bli Akutplacerad hos Livsanda?

Barn och unga i åldrarna 15 till 20 år som av olika anledningar behöver akut omvårdnad och stöd. Livsanda tar emot pojkar, flickor och ensamkommande barn och unga. Insatsen är alltid individuell utifrån ungdomens unika behov.

Vilken metodik använder Livsanda?

Mycket kortfattat utgår vi från ett miljöterapeutiskt förhållningssätt där varje individ är en del av en större gemenskap men samtidigt en individ med unika behov. För oss är det viktigt att den sociala miljön präglas av stabilitet för att skapa förutsättningar för den personliga utvecklingen. Vi arbetar även med ett salutogent perspektiv där individens resurser och förmågor är utgångspunkten. Man bekräftar individens potential och positiva egenskaper för att stärka dennes tro på sin egen förmåga. Perspektivet är lösningsfokuserat på hälsobringande faktorer.

Vilka arbetar på Livsanda?

Livsandas föreståndare är utbildade socionomer eller har en likvärdig utbildning, ofta med spetskompetens. Ungdomshandledarna är socionomer, studenter, lärare m.m. Vi anser att det är viktigt med en många kompetenser och erfarenheter för att täcka de olika behov som kan finnas hos ungdomarna

Var finns Livsandas boenden?

Våra boenden finns i dagsläget i Göteborg. De är belägna i trygga, natursköna områden där man samtidigt har nära till centrala Göteborg.

Hur ser en vanlig dag ut på Livsandas boenden?

Alla dagar ser olika ut eftersom vi arbetar med individer med unika känslor, tankar och behov. Generellt sett så handlar det om att ta vara på den tid och de möjligheter man har för att skapa en givande vardag. Skola, idrott, hobbys, aktiviteter och socialt umgänge är en del av vardagsrutinen. Utöver detta så tillkommer alla de sysslor som förbereder de unga för ett självständigt liv: läxläsning, matlagning, städning, handling och mycket mer. Personalen finns alltid nära till hands för att stötta, men även för att påminna ungdomarna om deras egen kapacitet.

Kom i kontakt med oss:

Vision

En drivande aktör i skapandet av ett samhälle där alla människor har lika värde och samma förutsättningar. Vi står upp och försvarar ett öppet klimat där alla får lov att vara som de är.

Värdeord

Engagemang, Trygghet, Livsglädje, Öppenhet

Till toppen av sidan